Sakramenty

Kategoria: Parafia

 

Sakrament chrztu

"Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego." Mt 28, 19

"Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie"" KKK 1213

Informacje:

- przy wyborze imienia (imion) dla dziecka, kierujemy się kalendarzem świętych, którzy będą przez całe życie patronowali dziecku z nieba,
- dziecko do chrztu zgłasza jeden z rodziców (najlepiej ojciec) przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym chrztem. W kancelarii przedstawiają dokument urodzenia dziecka z USC oraz proponowanych rodziców chrzestnych,
- rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, którzy ukończyli 16 rok życia oraz przyjęli sakrament bierzmowania, a także są wolni od kar kościelnych,
- Chrzest św. udzielany jest zasadniczo w niedzielę na mszy św. o godz.: 11.00,
- z ważnych przyczyn udziela się chrztu także w innym terminie,
- w niebezpieczeństwie śmierci sakramentu chrztu może udzielić każdy kto zgodnie z intencją Kościoła na życzenie przynajmniej jednego z rodziców polewając dziecko wodą wypowie imię dziecka oraz "Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego..."
- w sakramencie chrztu biorą udział rodzice, chrzestni oraz zaproszeni goście ofiarowując w intencji dziecka Komunię Świętą.

 

Sakrament bierzmowania

"Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" KKK 1285

Informacje:

- sakrament bierzmowania udziela się zasadniczo uczniom VIII klas szkoły podstawowej, a w ważnych sprawach wg indywidualnych rozwiązań,
- kandydat, który był chrzczony poza parafią dostarcza skrócony akt chrztu,
- sakramentu udziela biskup a wyjątkowych okolicznościach sakramentu może udzielić upoważniony prze niego kapłan,
- przygotowanie do przyjęcia bierzmowania odbywa się w ramach katechezy szkolnej czy przyparafialnej,
- kandydat wybiera imię bierzmowania, zapoznając się z heroicznymi cnotami patrona, które powinien praktykować w życiu,
- świadkiem bierzmowania powinien być ktoś z rodziców chrzestnych lub praktykujący katolik bez kar kościelnych, który będzie kolejnym opiekunem duchowym bierzmowanego.

 

Sakrament Eucharystii

"Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje... Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza,..." Mt 26, 26-28

"Eucharystia jest "źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego". "Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha"" KKK 1324

"Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu" KKK 1325

Informacje:

- do I Komunii zasadniczo przygotowują się uczniowie klas III szkoły podstawowej w ramach katechezy szkolnej i przyparafialnej,
- kandydaci do I Komunii, którzy byli ochrzczeni poza parafią dostarczają świadectwo chrztu, a w razie przystąpienia do Komunii innej wspólnoty parafialnej – zgodę proboszcza parafii dziecka,
- Uroczystość I Komunii Św. odbywa się w pierwszą niedzielę maja na mszy św. o godzinie 11.00,
- przyjęcie rodzinne z okazji I Komunii dziecka winno być bez wystawności, skromne i godne z zachowaniem całkowitej abstynencji,
- po uroczystościach I Komunii Św. trwa tzw.: "biały tydzień" – kiedy dzieci z rodzicami w strojach komunijnych uczestniczą w majowych nabożeństwach.

 

Sakrament pokuty i pojednania

"Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane." J 20, 22-23

"Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą" KKK 1422

Informacje:

- spowiedź w naszej parafii odbywa się przed Mszą świętą. Do spowiedzi należy przyjść przynajmniej 15 minut przed mszą świętą,
- spowiedź przed pierwszym piątkiem odbywa się w I czwartek miesiąca od godz. 17.00 (16.00) do godz. 18.00 (17.00), oraz w I piątek miesiąca od godz. 6.30 do godz. 7.00 i od godz. 17.00 (16.00) do godz. 18.00 (17.00), w kaplicy na Świniogórze od godz. 7.00 do godz. 7.30,
- do spowiedzi należy przygotować się poprzez uczynienie rachunku sumienia i żalu za grzechy,
- po otrzymaniu rozgrzeszenia penitent pamięta o stosownej modlitwie po spowiedzi oraz o zadośćuczynieniu i pokucie własnej, którą zadał spowiednik.

 

Sakrament namaszczenia chorych

"Następnie przywołał do siebie Dwunastu i zaczął ich rozsyłać po dwóch... Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali." Mk 6, 7-13

"Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu" KKK 1499

Informacje:

- sakrament namaszczenia chorych można przyjąć wiele razy w ciągu swojego życia – ile razy nastąpiły okoliczności ciężkiej lub przedłużającej się poważnej choroby,
- odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem, namaszczeniem i sakramentem spowiedzi odbywają się w każdy I piątek miesiąca w godzinach przedpołudniowych,
- chorych należy zgłosić w zakrystii lub kancelarii,
- sakrament jest udzielany również 11.02 - Światowy Dzień Chorych - Święto NMP z Lourdes oraz zawsze na życzenie wiernego,
- na przybycie kapłana do domu chorego należy przygotować: stolik nakryty białym obrusem a na nim krzyż, zapaloną święcę, spodeczek, na nim nieco waty, chleba lub cytryny, wodę święconą, szklankę z wodą i łyżkę, ręcznik /chustki higieniczne/,
- pamiętajmy o godnym przyjmowaniu sakramentu. Domownicy wraz z kapłanem i chorym wspólnie się modlą.

 

Sakrament święceń

"Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem" (J 15, 16)

"Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam" (J 20, 21)

"Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat" KKK 1536

Informacje:

- kandydat do kapłaństwa lub życia zakonnego po zdaniu matury zgłasza się do ks. proboszcza celem omówienia swej decyzji,
- kandydat stara się o świadectwo chrztu, bierzmowania, opinie proboszcza i katechety i wraz z podaniem, życiorysem, świadectwem maturalnym i kartą zdrowia zgłasza się do Seminarium Duchownego lub wybranego zakonu,
- w czasie studiów zakończonych praca magisterską uzyskuje posługi a następnie diakonat oraz święcenia prezbiteratu.

Módlmy się nieustannie o liczne, święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego z naszej parafii.

 

Sakrament małżeństwa

""Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie... Sam bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa". Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy" KKK 1603

Informacje:

- narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed ślubem z:
- metrykami chrztu wydanymi nie później niż 6 miesięcy
- świadectwami z katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej
- zaświadczeniami o uczestnictwie w kursie przedmałżeńskim
- dowodami osobistymi,
- wdowcy - z metryką zgonu współmałżonka,
- zaświadczeniem z Urzędu Stanu Cywilnego (gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
- zaświadczeniem z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzającym brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważnym trzy miesiące,
- sakrament małżeństwa udzielany jest zazwyczaj w soboty,
- nauki przedślubne oraz dzień skupienia są organizowane w ciągu roku w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie,
- zachęcamy pary narzeczeńskie do udziału w rekolekcjach dla narzeczonych w Ośrodku Rekolekcyjnym ARKA w Gródku n/Dunajcem.

 

 

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie

33-158 Szynwałd 1
woj. małopolskie
tel. 14 6742 012
e-mail: szynwald@diecezja.tarnow.pl

Rachunek bankowy

PKO BP S.A. Oddział w Dąbrowie Tarnowskiej
13 1020 4955 0000 7402 0091 4374

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do soboty po porannej mszy świętej, oraz w środy i w piątki po wieczornej mszy świętej.

W sprawach przedmałżeńskich prosimy zgłaszać się w środy po wieczornej mszy świętej.

W wyjątkowych sprawach kancelaria czynna o każdej porze.

Msze święte

Niedziele i uroczystości: 6.30, 7.45 – na Świniogórze, 9.00, 11.00, 16.00

Dni powszednie: poniedziałek – sobota 7.00

Środa, piątek 18.00 (17.00 - czas zimowy)