Renowacja kościoła

 

 

 

 

Tytuł projektu: Renowacja kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Oś 6: Dziedzictwo regionalne

Działanie 6.1: Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Poddziałanie 6.1.1: Ochrona i opieka nad zabytkami

Numer i data umowy: RPMP.06.01.01-12-0145/16-00-XVII/18/FE/17 z dnia 20.02.2017 r.

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 – 31.07.2019

Wartość całkowita projektu: 2 745 167,42 zł

Wysokość dotacji: 1 936 636,82 zł, w tym współfinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 1 807 463,14 zł i współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w wysokości 129 173,68 zł

 

Cel projektu:

Bezpośrednim celem realizacji projektu jest renowacja kościoła parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie oraz jego najbliższego otoczenia.

Przeprowadzenie prac projektowych oprócz kwestii związanych z zabezpieczeniem budynku, poprawy walorów estetycznych da efekt w postaci rozwoju kulturowego miejsca realizacji projektu.

Zrealizowanie projektu przyniesie oprócz celu bezpośredniego również długofalowe społeczno-gospodarcze oddziaływanie. Po realizacji projektu w budynku odremontowanego kościoła planowane jest rozpoczęcie działalności związanej z popularyzowaniem i upowszechnianiem wiedzy o zabytku. Jedną z form takich działalności będzie prowadzona działalność edukacyjna dla dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkoły w Szynwałdzie. Zapotrzebowanie na taką działalność wynika z potrzeby, która została ujawniona w ankiecie przeprowadzonej wśród nauczycieli i wychowawców. Młodzież z Szynwałdu od wielu lat odnosi sukcesy w konkursach i olimpiadach o tematyce historycznej. Młodzi ludzie poszukują informacji o lokalnej historii, świadczą o tym informacje otrzymane również w bibliotece publicznej w Szynwałdzie. Kościół parafialny w Szynwałdzie jest doskonałym obiektem do przeprowadzania tego typu lekcji. Jest jedynym obiektem w Szynwałdzie, a jednym z czterech w gminie, wpisanym do rejestru zabytków. Poza eksponatami sztuki sakralnej od XVI do XX w. znajdują się również tablice pamiątkowe poległych za Ojczyznę.

Ponadto przeprowadzenie przedsięwzięcia umożliwi rozwój oferty kulturowej regionu. W budynku kościoła planowana jest organizacja koncertów instrumentalnych, w tym przede wszystkim organowych, instrumentalno-wokalnych i wokalnych. Planowane są również wernisaże i wystawy sztuki w najbliższym otoczeniu kościoła.

Realizacja projektu stanowić będzie doskonały przykład przywrócenia walorów estetycznych zniszczonemu zabytkowemu obiektowi. Aby wykorzystać produktu projektu w pełni, zamierzeniem jest udostępnienie i ukazanie przeprowadzonych prac renowacyjnych jak najszerszemu gronu odbiorców. W tym celu rozpoczęte zostanie stałe oprowadzanie zwiedzających po kościele. Celem będzie przybliżenie mieszkańcom, jak również gościom i turystom historii kościoła i Szynwałdu, jego mieszkańców i osób związanych z historią lokalną. Poziom wiedzy na temat lokalnej historii jest bardzo niski. Coraz więcej osób poszukuje informacji na temat lokalnej historii i postaci z nią związanych. Świadczy o tym m.in. duża liczba odwiedzin na stronie internetowej www.szynwald.pl (ok. 8000 wejść na miesiąc), na której publikowane są informacje o wydarzeniach z historii Szynwałdu, stare dokumenty i fotografie. Na atrakcyjność oferty będzie wpływać możliwość zwiedzania tych części kościoła (wieża, chór, loże nad kaplicami bocznymi, piwnice), które na co dzień są niedostępne. Oprowadzanie będzie możliwe przez cały rok.

 

Osiągniecie ww. korzyści społeczno-gospodarczych możliwe poprzez realizację celów ogólnych:

- Powstrzymanie degradacji wartościowych krajobrazów kulturowych oraz dewastacji obiektów zabytkowych i ich otoczenia
- Przywrócenie rzeczywistej wartości zniszczonym obiektom
- Wzrost atrakcji turystycznych wiejskich oraz kulturowych w regionie
- Zatrudnienie 2 nowych osób (lokalny spadek bezrobocia)


Zakres projektu obejmuje:

I. Remont elewacji i wieży
- Renowacja elewacji kościoła
- Roboty konserwacyjne elewacji odsłoniętej części ścian dolnego kościoła
- Konserwacja stolarki
- Remont pokrycia wieży i wieżyczki wraz z wymianą rynien na dachu
- Konserwacja stalowych okiennic chroniących witraże
- Remont elementów schodów kamiennych
- Remont elementów stalowych
- Remont detalu architektonicznego z wypraw cementu romańskiego
- Remont rzeźby Chrystusa ukrzyżowanego oraz snycerki
- Remont instalacji odgromowej wieży
- Renowacja cokołów
- Opaska wokół kościoła
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej, rysunkowopomiarowej rejestrującej układ elementów pokrycia dachu
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej inwentaryzacyjnej stan zachowania

II. Wykonanie izolacji fundamentów, remont ścieżki procesyjnej, remont ogrodzenia, drenaż i kanalizacja opadowa
- Konserwacja i izolacja ścian zewn. fundamentowych w części podpiwniczonej
- Konserwacja i izolacja ścian fundamentowych w części niepodpiwniczonej od zewnątrz
- Podbicie fundamentów - część niepodpiwniczona od zewnątrz
- Kanalizacja opadowa - odwodnienie terenu
- Drenaż otokowy z rur PVC - Nr 1 - 3
- Remont istniejącego ogrodzenia kościoła
- Wykonanie nowego ogrodzenia kościoła na odcinku C-E
- Remont ścieżki procesyjnej
- Tereny zieleni

III. Nadzór merytoryczny nad projektem
- Nadzór inwestorski
- Nadzór konserwatora zabytków

IV. Remont istniejącego ogrodzenia "ogrodu" przed kościołem i zabytkowej balustrady przed wejściem do kościoła
- Remont istniejącego ogrodzenia "ogrodu" przed kościołem
- Remont zabytkowej balustrady przed wejściem do kościoła

V. Koszty pośrednie

 

 

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie

33-158 Szynwałd 1
woj. małopolskie
tel. 14 6742 012
e-mail: szynwald@diecezja.tarnow.pl

Rachunek bankowy

PKO BP S.A. Oddział w Dąbrowie Tarnowskiej
13 1020 4955 0000 7402 0091 4374

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do soboty po porannej mszy świętej, oraz w środy i w piątki po wieczornej mszy świętej.

W sprawach przedmałżeńskich prosimy zgłaszać się w środy po wieczornej mszy świętej.

W wyjątkowych sprawach kancelaria czynna o każdej porze.

Msze święte

Niedziele i uroczystości: 6.30, 7.45 – na Świniogórze, 9.00, 11.00, 16.00

Dni powszednie: poniedziałek – sobota 7.00

Środa, piątek 18.00 (17.00 - czas zimowy)